Qur'ani Tukufu

Tarjuma ya Qur'ani Tukufu Kwa Kiswahili

Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani  (Nani Yeye?)

 

32. SURAT ASSAJDAH

(Imeteremka Makka)

 

Sura hii iliteremka baada ya Surat Al Muuminun. Nayo imekusanya mazungumzo juu ya kuteremshwa Kitabu, na umuhimu wa Mtume s.a.w., na kuumbwa mbingu na ardhi, na shani yake Mtukufu katika kupanga, na kumlea na kumuendeleza kumuumba mwanaadamu,  na maneno ya wenye kukanya kufufuliwa na jawabu ya kuwajibu, na hali ya wakosefu Siku ya hisabu, na msimamo wa Waumini wakati zinapo tajwa Aya, na kubainisha malipo ya Waumini na waovu, na kuteremshiwa Musa a.s. Taurati, na vipi alivyo waamili Mwenyezi Mungu Wana wa Israili, na kuwaelekeza makafiri wa Makka wazingatie walivyo angamia walio watangulia, na kuwataka watazame kwa macho yao ili waamini kufufuliwa. Na Sura imetaja vipi hao makafiri walivyo ifanyia kejeli siku ya ushindi, na jawabu walio pewa.
    Na lengo muhimu la Sura hii ni kuelekeza nadhari kwenye Ishara za ulimwengu ulivyo umbwa, na mazungumzo juu ya kufufuliwa, na jawabu za kuwarudi hao wanao kanya kufufuliwa, na kuwaelekeza makafiri wazingatie maangamizo yaliyo wasibu walio watangulia.


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU

1. Alif Lam Mim (A.L.M.) Maelezo

2. Huu ni mteremsho wa Kitabu kisicho kuwa na shaka yoyote kinacho toka kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote. Maelezo

3. Au wanasema: Amekizua? Bali hichi ni Kweli iliyo toka kwa Mola wako Mlezi ili uwaonye watu wasio fikiwa na mwonyaji kabla yako; huenda wakaongoka. Maelezo

4. Mwenyezi Mungu ndiye aliye umba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa siku sita, na akatawala kwenye Kiti cha Enzi. Nyinyi hamna mlinzi wala mwombezi isipo kuwa Yeye tu. Basi, je, hamkumbuki? Maelezo

5. Anapitisha mambo yote yalio baina mbingu na ardhi, kisha yanapanda kwake kwa siku ambayo kipimo chake ni miaka elfu kwa mnavyo hisabu nyinyi. Maelezo

6. Huyu ndiye Mwenye kuyajua yasiyo onekana na yanayo onekana. Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu. Maelezo

7. Ambaye ametengeneza vizuri umbo la kila kitu; na akaanzisha kumuumba mtu kwa udongo. Maelezo

8. Na kisha akajaalia uzao wake utokane na kizazi cha maji madhaifu. Maelezo

9. Kisha akamtengeneza, na akampulizia roho yake, na akakujaalieni kusikia na kuona, na nyoyo za kufahamu. Ni uchache mnavyo shukuru. Maelezo

10. Nao husema: Tutapo kwisha potea chini ya ardhi, ni kweli tutarudishwa katika umbo jipya? Bali wao wanakanusha kwamba watakutana na Mola wao Mlezi. Maelezo

11. Sema: Atakufisheni Malaika wa mauti aliye wakilishwa juu yenu; kisha mtarejeshwa kwa Mola wenu Mlezi. Maelezo

12. Na ungeli waona wakosefu wanvyo inamisha vichwa vyao mbele ya Mola wao Mlezi, (wakisema): Mola wetu Mlezi! Tumesha ona, na tumesha sikia. Turejeshe tukatende mema, kwani hakika sisi tumekwisha kuwa na yakini sasa. Maelezo

13. Na lau tungeli taka tunge mpa kila mtu uwongofu wake. Lakini imekwisha kuwa kauli iliyo toka kwangu : Kwa yakini nitaijaza Jahannamu kwa wote hawa, majini na watu. Maelezo

14. Basi onjeni kwa vile mlivyo usahau mkutano wa Siku yenu hii. Na Sisi hakika tunakusahauni. Basi onjeni adhabu ya milele kwa yale mliyo kuwa mkiyatenda. Maelezo

15. Hakika wanao ziamini Aya zetu ni hao tu ambao wakikumbushwa hizo, basi wao huanguka kusujudu, na humsabihi Mola wao Mlezi kwa kumhimidi, nao hawajivuni. Maelezo

16. Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola wao Mlezi kwa khofu na kutumaini, na hutoa kutokana na tulivyo waruzuku. Maelezo

17. Nafsi yoyote haijui waliyo fichiwa katika hayo yanayo furahisha macho - ni malipo ya yale waliyo kuwa wakiyatenda. Maelezo

18. Ati aliye Muumini atakuwa sawa na aliye mpotovu? Hawawi sawa. Maelezo

19. Ama walio amini na wakatenda mema, watakuwa nazo Bustani za makaazi mazuri. Ndio pa kufikia kwa waliyo kuwa wakiyatenda. Maelezo

20. Na ama wale walio tenda uovu, basi makaazi yao ni Motoni. Kila wakitaka kutoka humo watarudishwa humo humo. Na wataambiwa: Onjeni adhabu ya Moto ambayo mliyo kuwa mkiikanusha. Maelezo

21. Na tutawaonjesha adhabu khafifu kabla ya adhabu kubwa, huenda labda watarejea. Maelezo

22. Na ni nani dhaalimu mkubwa kuliko yule anaye kumbushwa kwa Ishara za Mola wake Mlezi, kisha akazikataa? Hakika Sisi tutajilipiza kwa wakosefu. Maelezo

23. Hakika Sisi tulikwisha mpa Musa Kitabu. Basi usiwe na shaka kuwa kakipokea. Na tukakifanya kuwa ni uwongofu kwa Wana wa Israili. Maelezo

24. Na tukawafanya miongoni mwao waongozi wanao ongoa watu kwa amri yetu, walipo subiri na wakawa na yakini na Ishara zetu. Maelezo

25. Hakika Mola wako Mlezi ndiye atakaye fafanua baina yao Siku ya Kiyama katika waliyo kuwa wakikhitalifiana. Maelezo

26. Je! Haijawabainikia kwamba kaumu ngapi tuliziangamiza kabla yao, nao wanapita katika maskani zao hizo? Hakika katika hayo zipo Ishara. Basi, je, hawasikii? Maelezo

27. Je! Hawaoni ya kwamba tunayapeleka maji kwenye ardhi kavu, kisha kwayo tunaitoa mimea wanayo kula wanyama wao na wao wenyewe? Je! Hawaoni? Maelezo

28. Wanasema: Ushindi huu ni lini, kama mnasema kweli? Maelezo

29. Sema: Siku ya Ushindi, wale walio kufuru imani yao haitawafaa kitu, wala wao hawatapewa muhula. Maelezo

30. Basi wapuuze, nawe ngonja; hakika wao wanangoja. Maelezo   


Ukitaka kusoma Sura nyengine Rejea uliko toka

Ukiwa una shauri au maelezo juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com

Copyright 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani