A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T

 • T'alaqa, 2:228-232, 2:236-237, 2:241; 4:36;
 • T'aluti, 2:247-249;
 • Tembo (Ndovu), Watu wake, 105:1-5;
 • Thamud, 7:73-79; 11:61-68; 25:38; 26:141-159; 27:45-53; 29:38; 41:17; 51:43-45; 54:23-31; 69:4-8; 85:17-20; 89:9-14; 91:11-15;
 • Toba na kutengenea ndiyo inayo pokewa, 4:54; 42:25;
 • Tubba', 44:37;

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  U

 • U'mra, 2:143-144;
 • U'zair, 9:30;
 • U'zza, 53:19;
 • Uadilifu, 4:58, 4:65, 4:105, 4:135; 7:29; 16:90; 57:25;
 • Ubaya, ukifanyiwa, 42:39-43;
 • Uchoyo, 3:180; 4:32; 57:24;
 • Ufisadi,
  nchi kavu na baharini, 30:41;
  wa viumbe, 113:1-5; 114:4-6;
 • Ufunuo,
  kwa kupitia Roho takatifu, 16:102-103; 26:192-199;
  kwa Nabii Muhammad s.a.w. na walio mtangulia, 5:48;
  makusudio ya, 7:2, 7:203;
  Neno la kutengua Wema na Uovu, 86:11-14;
  ni nini? 41:2-4, 41:6-8; 69:50-51; 81:15-21;
  shaka shaka zinaondolewa, 2:23;
  ulio futwa au ulio sahauliwa, 2:106;
  uwongofu, 3:73; usiutilie shaka, 6:114; 11:17;
  usomwe na uenezwe, 96:1;
  wa Musa a.s. na Isa a.s., 2:87;
 • Uh'ud, mafunzo yake, 3:121-128, 3:14-18;
 • Uislam, 42:15;
  fadhila, 49:17;
  kuwa wa kwanza kusilimu, 6:14, 6:163; 39:12;
  moyo umefunguka kwenye, 39:22;
  wa mbele katika, 9:100;
 • Ulevi, 2:219; 5:90;
 • Umma,
  mmoja wa walio wema, 21:92;
  wa Manabii, 23:52-54;
 • Umonaki hautakikani, 57:27;
 • Unadhifu, 4:43; 5:6;
 • Unyenyekevu, 6:42-43; 7:161: 57:16;
  vivuli vinamnyenyekea Mwenyezi Mungu, 13:15; 76:14;
 • Uombezi, 6:51, 6:70; 10:3; 19:87; 39:44; 43:86; 53:26;
 • Uovu, 4:51-55, 4:123; 10:27-30; 26:221-226; 42:36-39;
  hauna mwisho mwema, 30:10;
  huukhadaa uovu, 59:15-17;
  pinga uovu kwa wema, 13:22; 23:96: 41:34;
  si kitu cha mbali, bali ni dosari ya katika nafsi, 15:15-16;
  unalipwa kwa uadilifu, 6:160;
  unatokana nasi, lakini wema unatoka kwa Mwenyezi Mungu, 4:79;
  unawaghuri watu, 6:71
  utaangamiza Uovu, 19:83;
  Upepo hubashiria kheri, 7:57; 7:58; 15:22; 30:46, 30:48, 30:51;
 • Upunjaji, 83:1-6;
 • Urithi, 2:180, 2:240; 4:7-9, 4:11-12, 4:19, 4:33, 4:176; 5:106-108;
 • Ushahidi,
  katika kuusia, 5:106-108;
  katika kuuziana, 2:282-283;
  katika kuwatuhumu wanawake, 24:4-10
 • Ushindi,
  faida yake, 48:1-3; 110:1-3;
  kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, 61:13;
 • Ushirikina, itikadi za kijinga, 5:103; 6:138-140, 6:143-144;
 • Usiku ni Ishara, 79:29; 92:1; 93:2;
 • Usiku wa Laylatul Qadri, 97:1-5;
 • Usimwogope Shet'ani, 3:175;
 • Usitumie ovyo, 6:141; 7:31;
 • Usiwashutumu miungu ya uwongo, 6:108;
 • Ut'iifu, 3:132; 4:59, 4:64, 4:66, 4:80-81; 5:92; 14:12; 8:20-25, 8:46; 24:51-52, 24:54; 47:33; 64:11-12;
 • Utulivu, 9:26, 9:40; 47:4, 47:18, 47:26;
 • Uwongo,
  unadanganya, 51:8-11;
  unatoweka, 21:18;
 • Uzito na wepesi, (Dhiqi na faraji), 94:5-8;

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  V

 • Vazi la uchamngu, 7:26;
 • Viapo, 2:224-227; 5:89; 16:94; 24:22, 24:53; 66:2; 68:10;
 • Viumbe vyote
  vinamtukuza Mwenyezi Mungu, 24:41-44; 50:6-11;
  vinaonyesha wema wa Mwenyezi Mungu, 78:5-16;
 • Vyeo, kwa mujibu wa vitendo vyema na vibaya, 6:132;

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  W

 • Waajibu wa kutimizwa, 5:1;
 • Waarabu wa jangwani, Mabedui, 9:90-99, 9:101-106; 48:11-12, 48:16; 49:14.
 • Wabadhirifu (watumiao ovyo) walaanika, 17:26-29; 25:67;
 • Wadd, 71:23;
 • Wahajiri, (Wakimbizi, Walio hama), 2:218; 3:195; 4:89, 4:97, 4:100; 8:72, 8:74-75; 9:20, 9:100, 9:117; 16:41, 16:110; 22:58; 24:22; 33:6, 50; 59:8-9; 60:10; 63:7;
 • Waislamu wanaume na wanawake, mwenendo unao stahiki, 33:34-35;
 • Wake za Mtume s.a.w.,
  na wanawake Waumini, na wanaume, 33:56-58;
  nani wawe, 33:50-52;
  wahishimiwe, 33:53-55;
  wana jukumu zaidi, 33:28-34;
 • Wakosefu, 23:63-77; 26:200-209; 83:29-36;
  mashahidi mbali mbali dhidi yao, 85:3;
  masikio yao, macho na ngozi zitatoa ushahidi, 41:20-23;
 • Wakristo, 2:138-140; 5:14;
  wakaribu mno kuwapenda Waislamu, 5:82-85;
  walio kuwa Waislamu, 28:53; 29:47;
  Walio kufa shahidi, si wafu, 2:154; 3:169;
  wamo furahani, 3:170-171;
  wapokea msamaha na rehema, 3:157-158;
  waruzukiwa, 22:58-59;
 • Wana wa kupanga, 33:4-5;
 • Wanaadamu,
  hawajali, ijapo kuwa Hisabu imekurubia, 21:1-3;
  taifa moja, 2:213; 10:19;
  umbile Mwenyezi Mungu alilo waumbia watu, 30:30;
  utukufu unategemea uchamngu, 49:13;
  wameumbwa kutokana na jozi moja, 4:1; 39:6; 49:13;
  wanaasi kwa ujeuri, 10:23;
 • Wanaafiqi,
  haijuzu kufanya urafiki nao, 58:14-19;
  hawamuamini Mungu wala Akhera, 2:8;
  hufuata maasi, wakaacha Uwongofu wa Wah'yi, wakipatwa na shida hukujia wapate ngawira, 4:70-73;
  hungojea mambo yawe, wanadhani watamshinda Mwenyezi Mungu, wamezugwa, 4:141-143;
  huuza uwongofu kwa upotovu, 2:16;
  katika khofu na kiza, 2:19-20;
  maradhi ndani ya nyoyo zao, 2:10;
  viziwi, mabubu, na vipofu, 2:17-18;
  wamelaanika, hawana Imani, wameritadi, wakamatwe na wauwawe, 4:88-89;
  wana khofu wasitambulikane, 9:64-65;
  wana maneno ya kuvutia, wanaongozwa na ujeuri, 2:204-206;
  wanafahamiana wenyewe kwa wenyewe, wapotovu, laana ya Mwenyezi Mungu imewapata, 9:67-69;
  wanafanya fisadi, 2:11-12;
  wanajidanganya wenyewe, 2:9;
  wanakataa kupigania Haqi, 3:167-168;
  waongo, na huficha maasi yao kwa viapo, 63:1-4;
  waongo na malaghai na woga, 59:11-14;
  wapumbavu na hufanya kejeli, 2:13-15;
  watakuwa chini kabisa huko Motoni, hawatopata wa kuwanusuru, 4:145;
 • Wanawake, 2:222-223; 4:15, 4:19-22, 4:34, 4:127;
  kuzuliwa, 24:4-5, 24:11-20; 24:23-26;
  staha yao, 24:30-31;
  walio bora kabisa, 66:11;
  walio fiwa na waume zao, 2:234-235;
  Waumini walio hajiri, 60:10-12;
  Waumini wawe wastahiki, 33:59-62;
 • Wanyama,
  huwatumikia watu, 16:5-8;
  nao ni umma, 6:38;
 • Waovu, nyuso zao zinasunukia kwenye Moto, 27:90; 67:22;
 • Wapangao vitimbi, 16:45-47;
 • Wasabii, 5:69; 22:17;
 • "Washirika" wa Mwenyezi Mungu, upotovu, 10:34-35, 10:66; 16:86; 28:62-64, 28:71-75; 30:40; 42:21;
 • Wasia, 2:180;
 • Watoto, 2:233; 42:49-50;
 • Watu wa Pangoni, 18:9-22, 18:25-26;
 • Watu wema, 4:69; wanaelezwa, 51:15-19; 76:5-12; watairithi ardhi, 21:105;
 • Watungao mashairi, 26:224-227; 36:69; 69:41;
 • Waumini,
  adabu zao, 24:62-63;
  ahadi kwao, 29:55-57;
  hawamwogopi mwenginewe, 10:67;
  hawaombi kuruhusiwa kwenye mashaka, 9:43-45;
  humcha Mungu, 3:102;
  hutenda walinenalo, 61:2-3;
  mashahidi kwa haqi, 5:8;
  mwenendo, 33:69-71; 48:29;
  Mwenyezi Mungu atawathibitisha, 14:27;
  ni wanao wania na wakapigana Jihadi, 4:95; 9:20-21, 9:88-89;
  vyeo vya utukufu, 8:4;
  waajibu kwa Mwenyezi Mungu, 5:35; 66:8;
  waepuke dhana dhana na upelelezi, 49:12;
  wafanye sulhu, 49:9
  wakiuwana wao kwa wao, 4:92-93;
  wakiwa wanyonge na wanadhiliwa, 4:97-100
  wamkumbuke Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, 57:16;
  wamtegemee Mwenyezi Mungu, 63:13;
  wanaamrisha mema na wanakataza maovu, 4:104, 4:110:
  wanaelezwa, 8:2-4; 9:71, 9:111-112; 10:104-106; 13:20-24, 13:28-29; 23:1-11, 23:57-61; 28:53-55; 32:15-17; 42:36-39; 49:7, 49:15;
  wanafurahia tijara yao, 9:111; 61:10-11;
  wanahama na wanapigania Dini, 8:75, 8:75 ;
  wanahamiana, 9:71;
  wanahifadhiwa na madhara, 3:111; 5:105;
  wanalindwa na Malaika, 41:30-31;
  wanaombewa na walio kwenye A'rshi, 40:7-9;
  wanaonywa dhidi ya makafiri, 3:118-120, 3:196; 9:23-24; 60:13;
  wanapokea Rehema, Nuru na Msamaha, 57:28;
  wanasaidia na wanapokea wakimbizi, 8:72;
  wanashikamana, 3:103
  wanateswa lakini wataokoka, 85:6-11;
  wasaidizi wa Mwenyezi Mungu, 61:14;
  waseme yaliyo bora, 17:53-55;
  washike Sala na Zaka, 14:31;
  wasikate tamaa au kujitapa, 57:23;
  wasiregee, 47:35;
  wasiwapuuze wanao watolea salamu, 4:94;
  wasome na wasomeshe, 9:122;
  wat'ii' na wasivunjike moyo, 8:46
  watafutiwa maovu yao, 29:7; 47:2;
  watashinda, 8:65-66;
  wathibiti imara, 8:45;
  wawakhiari Waumini kwa urafiki, 4:144; 5:57-58;
  wawe pamoja na wakweli, 9:119;
  wawe warithi kurithi Pepo, 23:10-11;
  wenye kuipenda na kushuhudia Haqi, 57:19
  zimeunganishwa nyoyo zao, 8:63:
 • Wazazi, kuwafanyia wema, 17:23; 29:8; 31:14; 46:15-18;
 • Wema, 2:177, 2:207-208, 2:212; 3:16-17, 3:92, 3:133-135, 3:191-195; 4:36, 4:125; 5:93; 7:42-43; 16:97;
  njia ya milimani ya, 90:11-18;
 • Wema,
  huendelea kuongezeka, 42:23;
  hulipwa mara kumi, 6:160;
  hulipwa mardufu, 4:40;
 • Wema badala ya uwovu, 23:96; 28:55; 41:34;
 • Wema na Uwovu, 4:79, 4:85;
 • Wenye kurtadi, 47:25;
 • Wizi, adabu yake, 5:38-39;
 • Woga, 3:122;
 • Yaa'qub a.s., 2:132-133; 6:84; 19:49; 21:72;

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  Y

 • Yaghuth, 71:23;
 • Yahya a.s. (Yohana Mbatizaji),
  atukuzwa na Mwenyezi Mungu, 21:90;
  kuzaliwa kwake, 3:39; 6:85;
  mwendo wake na cheo, 19:12-15;
 • Yaqini, 56:95;
 • Yatima, 2:220; 4:2, 4:6, 4:10; 17:34; 4:6;
 • Yau'q, 71:23;
 • Yunus a.s., 4:163; 6:86; 10:98; 37:139-148;
  (Dhannun) 21:87; 68:48-50;
 • Yusuf a.s., 6:84;
  afasiri ndoto ya Mfalme, 12:43-54;
  alivyo watendea nduguze, 12:58-93;
  anunuliwa na Mheshimiwa wa Misri, 12:21;
  athibitishwa kwenye madaraka, 12:55-57;
  azainiwa na mke wa Mheshimiwa, 12:22-29;
  gerezani, 12:35-42;
  hila zake huyo mwanamke, 12:30-34;
  kisa chake, 12:4-101;
  ndoto yake, 12:4-6;
  nduguze wamuuza, 12:19-20;
  uhasidi wa nduguze, 12:7-10;
  vitimbi vyao, 12:11-18;
  wakutana tena ukoo mzima, 12:94-101;

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  Z

 • Zaid aliye pewa uhuru, 33:37-38;
 • Zainab binti Jahsh, 33:28; 33:37-38; 33:50;
 • Zainab binti Khuzaima, 33:28; 33:50;
 • Zaituni, kuwa ni Ishara, 23:20; 95:1;
 • Zaka, 2:10, 2:177, 2:179, 2:195, 2:219, 2:254, 2:261-274; 3:134; 30:39; 57:18; 63:10; 64:16-17;
 • Zaka, 2:43, 2:110, 2:177, 2:277; 4:162; 5:55;
  maana ya, 51:19;
  wa kupewa, 2:273; 9:60;
 • Zakariya a.s., 3:37-41; 6:85; 19:2-11; 21:90;
 • Zama, 76:1; 103:1-3;
 • Zanjabil, 76:17;
 • Zaqqum, 17:60; 37:62-66; 44:43-46; 56:52;
 • Zinaa, 17:32; 24:2-3, 4-10;

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


  Ukitaka kusoma Sura nyengine Rejea uliko toka

  Ukiwa una shauri au maelezo juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com

  Copyright 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani