mecca_1.jpgFIQHI ILIYOWEPESISHWA: Yaliyomo

Farouk Abdalla Al-Barwani

Fiqhi kwa Ki- Swahili

Yaliyomo

 

Yaliyomo

Yaliyomo

Yaliyomo

Tunza

Kitabu Hiki

Khitilafu za Rai za Wanazuoni ni Rehma

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠________________________

UTANGULIZI (Imam Shafi'ii r.a.)

Neno la Mwandishi

________________________

ĎTAHARA

Nini 'Tahara?

Namna za Maji

Hukmu ya Maji Makombo

Ngozi za Nyamafu

Mifupa na Nywele za Nyamafu

Kutumia Vyombo vya Dhahabu na Fedha

Kusuwaki

________________________

UDHU

Nini Udhu?

Kuthibiti Kuamrishwa Udhu

Shuruti, Fardhi, Sunna na Yenye Kuba'tilisha Udhu

Shuruti za Udhu

Fardhi za Udhu

Sunna za Udhu

_______________________

KUKOGA

Nini Kukoga?

Fardhi za Kukoga

Sunna za Kukoga

Kuondoa Janaba, Hedhi au Nifasi

Kukoga Bila ya Nguo

Majosho ya Sunna

Kuingia Wakati wa Kukoga Kwa Kuhudhuria Sala ya Ijumaa

_______________________

KUPANGUSA JUU YA KHUFFU MBILI

Nini Khuffu mbili?

Kujuzu Kupangusa Juu Ya Khuffu Mbili

Shuruti za Kujuzu Kupangusa Juu ya Khuffu mbili

Muda wa Kuendelea Kujuzu Kupangusa

Kuanza Muda wa Kupangusa

Namna ya Kupangusa Juu ya Khuffu Mbili

Yenye Kutenguwa Kupangusa Juu ya Khuffu Mbili

_____________________

KUTAYAMMAM

Nini Kutayammam?

Mambo Yenye Kujuzisha Kutayammam

1. Katika Hali ya Kuwa Safarini

Shuruti za Kusihi Tayammam

Fardhi za Kutayammam

Sunna za Kutayammam

Yenye Kuba'tilisha Tayammam

Kupangusa Juu ya Jips (POP), Kitata na Bendeji

Kuwajibika Kutayammamu kwa Kila Sala

_______________________

NAJSI (UCHAFU)

Nini Najsi?

Hukmu ya Kilichotoka Kwenye Tumbo la Mnyama

Kukosha Najsi

Hukmu ya Mnyama Anaekufa Kwenye Kitu Cha Maji-Maji

Hukumu ya Mnyama Wakati Yuhai

Hukmu ya Nyamafu

Ku'tahirisha Najsi ya Mbwa Na Nguruwe

Ku'tahirika Tembo (Ulevi) Kwa Kua Siki

Kusamehewa Kutokana na Baadhi ya Najsi Kidogo

_______________________

HEDHI, NIFASI NA DAMU YA UGONJWA

Nini Hedhi?

Rangi ya Damu ya Hedhi

Muda wa Siku za Hedhi

Ku'tahirikana na Hedhi

Nini Nifasi?

Muda wa Damu ya Nifasi

Uchache wa Muda wa 'Tahara

Damu ya Ugonjwa

Hali za Kupatwa na Damu ya Ugonjwa

Uchache wa Miaka Mwanamke Kupata Hedhi

Uchache na Wingi Wa Muda Wa Ujauzito

Yenye Kuharimishwa kwa Mwenye Hedhi na Nifasi

Yenye Kuharimishwa kwa Mwenye Janaba

Yenye Kuharimishwa kwa Asiekuwa na Udhu

______________________

SALA

Nini Sala?

Kuwajibika Sala Tano Kwa Siku - Mchana na Usiku

Nyakati za Sala Tano

Shuruti za Kuwajibikiwa Kusali

Shuruti za Kusihi Sala

Kujuzu Kutoelekea Qibla

Nguzo za Sala

Fadhila ya Surat-l-Faatiha (Alhamdu)

Sunna za Sala Kabla ya Kuingia Kwenye Sala

Kushari'ishwa Adhana na Iqama

Haiati za Sala

Sala za Sunna Zenye Kufuatana na Sala za Fardhi

Sunna ya Kabla ya Sala ya Alfajiri

Sunna Zilizotiliwa Mkazo

Ya Kusemwa Baada ya Sala

Yenye Kutafautiana Baina ya Mwanamume na Mwanamke

Utupu wa Mwanamume na Utupu wa Mwanamke

Yenye Kuba'tilisha Sala

Sijda ya Kusahau

Nyakati Ambazo ni Karaha Kusali

Sala ya Jama'a

Sala ya Jama'a inaweza kuwa katika Hali Tatu

Kufupisha Sala za Raka'a Nne

Shuruti za Safari

Shuruti za Kufupisha Sala

Lini Msafiri Anafupisha Sala

Kuchanganya Sala Mbili

Kulipa Sala08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300320039003800360037003000390031000000

_________________________

Sala ya Ijumaa

Hukmu Yake

Shuruti za Kuwajibikia Sala ya Ijumaa

Shuruti za Kusihi Sala ya Ijumaa

Fardhi za Sala ya Ijumaa

Shuruti za Khutba ya Sala ya Ijumaa

Kusikiliza Khutba na Khilafu Ziliopo

Kujuzu Kusali wakati Imam Anakhutubu

Kusoma Surat Al-Kahfi

Saa ya Kutakabaliwa Du'a

Kumsalia Mtume s.a.w.

Kuharamishwa Biashara Baada ya Adhana

________________________

Sala za Idi Mbili

Wakati wa Sala za Idi

Raka'a na Takbira Zake

Sura za Kusomwa Kwenye Sala ya Idi

Khutba Baada ya Sala

Sala ya Idi Kusaliwa Jangwani/Uwandani

Kukabbir Siku ya Idi

Namna ya Kukabbir

_________________________

Sala ya Kupatwa Jua na Kupatwa Mwezi

Inavyosaliwa Sala ya Kupatwa Jua/Mwezi

Jama'a ya Sala ya Kupatwa Jua/Mwezi

Khutba za Sala ya Kupatwa Jua / Mwezi

_________________________

Sala ya Kuomba Mvuwa

Kuomba Mvuwa kunakuwa kwa Njia Tatu

_________________________

Sala katika Wakati wa Khofu

Hali na namna inavyosaliwa Sala ya Khofu

_________________________

Kutumia Hariri na Dhahabu

_______________________

Yenye Kutulazimu Kumtendea Maiti Muislamu

Yenye Kusuniwa katika Kumuosha Maiti

Yenye Kusuniwa katika Kumkafini Maiti

Kumsalia Maiti

Nguzo za Sala ya Maiti

Yenye Kusunniwa katika Kuzika

Hawazikwi Watu Wawili Kaburi Moja Ila Kwa 'UdhruĒ (Dharura)

Kumlilia Maiti

Kuomboleza

Kufanya Haraka Kulipiwa Deni la Maiti

Inakatazwa Mtu Kuomba Mauti

Kuwa'azi Wafiwa

Yenye Kupendekezwa katika Ku'azi

Muda wa Ta'azia

________________________

ZAKA

Nini Zaka?

Hukumu ya Zaka

Namna za Zaka

Shuruti za Kuwajibika Kutolewa Zaka

Wanyamahoa Wenye Kulazimika Kutolewa Zaka

Vitu vya Thamani

Shuruti za Kuwajibika Kutolewa Zaka

Mazao ya Ukulima - Chembechembe

Shuruti za Kuwajibika Kutolewa Zaka

Juu ya Nani Inalazimika Hii Zaka

Matunda

Shuruti za Kuwajibika Kutolewa Zaka

Mali ya Biashara

Shuruti za Kuwajibika Kutolewa Zaka

Kiwango cha Zaka ya Ngamia

Kiwango cha Zaka ya N'gombe Majike

Kiwango cha Zaka ya Kondoo/Mbuzi

Zaka ya Wanyamahoa Waliochanganyika Wamiliki

Shuruti ya Zaka ya Wanyamahoa Waliochanganyika

Kiwango cha Zaka ya Dhahabu na Fedha

Shuruti za Kuwajibika Kutolewa Zaka

Pesa zenye Kutumika - Noti na Nyenginezo

Zaka ya Mapambo - Dhahabu/Fedha

Kiwango cha Zaka ya Matunda na Mazao

Kiwango Chenye Kuwajibikia Zaka

Kuthaminiwa Mali ya Biashara

Zaka ya Ma'adeni

Zaka ya Mali yaliozikwa Zamani

Utumizi wa Mali ya Zaka

Aina ya Kwanza - Mafakiri

Aina ya Pili - Masikini

Aina ya Tatu - Watumishi wa Zaka

Aina ya Nne - Wakutiwa Nguvu Nyoyo Zao

Aina ya Tano - Katika Kukomboa Watumwa

Aina ya Sita - Wenye Madeni

Aina ya Saba - Katika Njia Ya Mwenyezi Mungu

Aina Ya Nane - Wasafiri

Watu wa Aina Tano Hawajuzu Kupewa Zaka

Sadaqa ya Khiyari (Sadaqa)

________________________

SAUMU YA FARDHI (Ramadhani)

Nini Saumu?

Hukmu Yake

Fardhi za Saumu

Yenye Kuba'tilisha Saumu

Yenye Kupendekezwa Katika Saumu

Siku Zenye Kuharamishwa Kufunga

Kufunga Siku ya Shaka

Siku ya Shaka

Hukumu ya Kuingilia Mchana wa Ramadhani

Anaekufa na Deni la Saumu

Mjamzito na Mwenye Kunyonyesha

Funga za Sunna

Karaha Kufunga Daima

Mwanamke na Funga za Sunna

_______________________

Zaka ya Baada ya Ramadhani

Shuruti za Kuwajibika Kutoa Zaka ya Idi-l-Fi'tri

Msingi wa Hukmu

Wakati wa Kutowa Zaka ya Idi-l-Fi'tri

Hikma ya Zakatu-l-fi'tri

Fadhila za Saumu

Du'a katika Ramadhani

Mwezi wa Baraka

_______________________

IíTIKAFU

Nini Iítikafu?

Nguzo za Iítikafu

Iítikafu ya Nadhiri

_______________________

HIJJA

Nini Hijja?

Hukmu ya Hijja

Fardhi Mara Moja

'Umra

Nini Úmra?

Kujuwa Hukmu Za Hijja

La Mwanzo Lenye Kupasa Kujifunza

Shuruti za Kuwajibika Hijja

Nguzo za Hijja

Mifumo Ya Kutekeza Hijja/'Umra

Waajibu za 'Tawaaf

Waajibu za Hijja

Waajibu za Ihraam ni Tatu

Miiqaat za Mahala ni Tano

Kuipita Miqaat Bila ya Kuhirimi

Ukamilifu wa Kulembea

Uchache wa Kulembea

Namna ya Kulembea

Hijja ya Mwanamke

Sunna za Hijja

Kutovaa Nguo Iliyoshonwa

Yenye Kuharimishwa kwa Aliomo Kwenye Ihraam

Kuwajibika Fidia

Kufunga Ndoa

Mwenye Kukosa Kushinda 'Arafa

Mwenye Kuwacha Nguzo ya Hijja

Damu Yenye Kuwajibika Katika Ihraam

Kuwajibika Kuchinja

Mahala Pa Kuchinja na Pa Kutoa Sadaqa

Kuuwa Wanyama wa Kuwindwa na Kukata Mti

Kumhijia Mtu

________________________

'UMRA

Nini 'Umra?

Hukmu ya 'Umra

Nguzo za 'Umra

Fadhila za 'Umra

Kukariri Kufanya 'Umra

Kujuzu Kufanya 'Umra Kabla ya Kuhiji

Idadi ya Mara za 'Umra za Mtume S.A.W.

 

 


__________________________________________________

© Haki za Uchapishaji zimehifadhiwa na Mtungaji

Farouk Abdalla Al-Barwani, P.O. Box 828, Ruwi, P.C.112 Sultanate of Oman

e-mail: umojabaraka@yahoo.co.uk